શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ

ટ્રસ્ટીશ્રી

ટ્રસ્ટી - શ્રી નાનાલાલ એમ.સથવારા

ટ્રસ્ટનું નામ :- લીમખેડા તાલુકા પછાત વર્ગ સેવા મંડળ


ટ્રસ્ટીશ્રી


મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 3,572