શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ

સ્ટાફની માહિતી

� � �.�

Designation:�� 
Mobile:9427057794 

� � �.�

Designation:�  
Mobile:9825953687 

� � �.�

Designation:�� 
Mobile:9909735085 

� � �.�

Designation:�  
Mobile:9825827069 

� � �.�

Designation:�  
Mobile:9427489679 

� � �.�

Designation:�  
Email:vyasdhruvesh@hotmail.com 
Phone :02673266792 
Mobile:9824483874 

� � �.��

Designation:�  
Mobile:9725492577 

� � �.�

Designation:�� 
Mobile:9909283799 

� � �.�

Designation:�� 
Phone :02673244372 
Mobile:9099792492 

� � �.�

Designation:�� 
Mobile:9979723928 

� � �.�

Designation:�  
Mobile:9727906501 

� � �.��

Designation:�� 
Mobile:9898860873 

� � �.�

Designation:�� 
Mobile:9978778509 

� � �.�

Designation:�� 
Mobile:9712289461 

� � �.�

Designation:�  
Mobile:9879287494 

� � �.��

Designation:�� 

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 1,978