શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ
results

પરિણામ

છેલ્લા પાંચ વર્ષનું New S.S.C. પરીક્ષાનું પરિણામ

અ.નં. વર્ષ પાસ નાપાસ કુલ પરિણામ %
1 માર્ચ - 2006 44 12 56 78.57
2 માર્ચ - 2007 24 22 46 52.17
3 માર્ચ - 2008 61 09 70 87.14
4 માર્ચ - 2009 51 29 80 63.75
5 માર્ચ - 2010 76 18 94 80.85

છેલ્લા પાંચ વર્ષનું H.S.C.પરીક્ષાનું પરિણામ

અ.નં. વર્ષ પાસ નાપાસ કુલ પરિણામ %
1 માર્ચ - 2006 16 24 40 40
2 માર્ચ  - 2007 64 12 76 84.21
3 માર્ચ  - 2008 47 00 47 100
4 માર્ચ  - 2008 42 01 43 97.67
5 માર્ચ  - 2010 114 02 116 98.28


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,910