શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ

પ્રવૃતિઓ

ગ્રામ સફાઈ (એન.એસ.એસ) 8/25/2009

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

યોગ શિબિર 8/25/2009

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

15 મી ઓગષ્ટની ઉજવણી 8/15/2009

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

ગુરૂપૂર્ણિમા 7/7/2009

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

વૃક્ષારોપણ 7/2/2009

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

વૃક્ષોનું જતન 7/2/2009

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

આરોગ્ય તપાસ 5/8/2010

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

પ્રર્વતારોહણ 4/22/2010

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

સ્ત્રીભૃણ હત્યા 3/8/2010

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

આરોગ્ય કેન્દ્રની તપાસ 12/1/2009

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

વનભોજન 10/14/2009

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

રંગોળી સ્પર્ધા 1/26/2010

શાળાકીય પ્રવૃતિ

વિગતવાર

શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ Year :- 2010 - 11

-

વિગતવાર

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,907