શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ

પ્રવૃત્તિઓ - શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ Year :- 2010 - 11

-

ક્રમ પ્રવૃત્તિ સંભવિત તારીખ
1 પ્રથમ સત્ર તા.14/06/10 થી 31/10-2010
2 પ્રથમ પ્રોજેકટ ફાળવણી તા.05/07/10 થી 07/07/10
3 પ્રથમ પરીક્ષા - 2010 તા. 08/09/2010 થી પ્રારંભ
4 દિવાળી વેકેશન તા.01/11/2010 થી 21/11/2010
5 દ્રિતીય સત્ર તા. 22/11/2010 થી 08/05/2011
6 દ્વિતીય પ્રોજેકટ ફાળવણી તા.29/30 નવેમ્બર 2010
7 દ્વિતીય કસોટી તા.03/01/2011 થી પ્રારંભ
8 New S.S.C. / H.S.C. પરીક્ષા તા.10/04/2011 થી પ્રારંભ
9 શાળાકીય વાર્ષિક પરીક્ષા તા.11/04/2011 થી પ્રારંભ
10 ઉનાળું વેકેશન તા.09/05/2011 થી

સ્થળ : શાળા
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 3,556