શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ
contactus

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ :- શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય જાદાખેરીયા
શાળાનું સરનામુ :- મુ.પો.જાદાખેરીયા તા. લીમખેડા  જિ.દાહોદ
રાજય :- ગુજરાત
પિનકોડ :- 389140
ટ્રસ્ટનું નામ :- લીમખેડા તાલુકા પછાત વર્ગ સેવા મંડળ
S.S.C. ઈન્ડેક્ષ નં :- 75.147
H.S.C. ઈન્ડેક્ષ નં :- 24.079
આચાર્યનો ફોન નંબર :- 9727057794સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :
   
 

   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,909