શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય,
જાદાખેરીયા - દાહોદ
Studentinformation

વિદ્યાર્થીઓની માહિતી

શાળાની જાતિવાર રજી.સંખ્યા વર્ષ: 2010 - 11 ( 30 - જૂન -2010 )

વિભાગ અ.નં. ધોરણ માન્યવર્ગો S.C S.T Baxi Total Student
Boys Girls Total Boys Girls Total Boys Girls Total Boys Girls Total
માધ્યમિક 1 8 - A 02 00 00 00 36 17 53 04 01 05 40 18 58
2 8 - B 01 01 02 32 20 52 02 00 02 35 21 56
3 9 - A 02 00 00 00 38 24 62 01 01 02 39 25 64
4 9 - B 00 00 00 39 21 60 02 00 02 41 21 62
5 10 01 00 01 01 77 39 116 05 02 07 82 42 124
કુલ Total seco   05 01 02 03 222 121 343 14 04 18 237 127 364
ઉ.માધ્યમિક 6 11 01 01 01 02 52 43 95 03 01 04 56 45 101
7 12 01 - - - 46 25 71 01 00 01 47 25 72
Total Higher - 02 01 01 02 98 68 166 04 01 05 103 70 173
Total - 07 02 03 05 320 189 509 18 05 23 340 197 537


   

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક |

© www.gayatrivijadakheriya.com, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 1,982